Image result for sca pellets

En hållbar och miljövänlig framtid är vad vi strävar efter och vi drar vårt strå till stacken genom att sälja träpellets. Bränslepellets är ett biobränsle i pelleterad form som tillverkas ur olika biprodukter från skogs- och trädförädlingsindustrin. I Sverige är biobränslen vår nya energikälla och bioenergin står för en växande del av den totala energiförsörjningen. Den minskade halten koldioxidutsläpp kan förklaras genom just ett ökat användande av biobränslen. Vi har insett innebörden i en satsning på biobränslen och tror att detta kan föra Sverige i rätt riktning.

Läs nedan för produktspecifikation och här för prisinformation.

 

Produktspecifikation

Materialursprung: 100 % rent sågspån från tall och gran, merparten från SCA:s FSC certifierade sågverk, med växtplats i mellannorrland
0-600 m.ö.h.
Pelletstorlek: Diameter6 mm, längd 5-15 mm
Densitet: Ca 630-640 kg/m3
Fukthalt: Ca: 6,5 vikt %.
Askhalt: Ca: 0,3 vikt % (max 0,4 %).
Asksmältförlopp: Begynnande deformation IT 1360 C
Mjukningstemperatur ST 1530 C
Halvfärstemperatur HT 1530 C
Flyttemperatur FT1530 C
Bindemedel: Inga bindemedel eller tillsatser används i någon del av tillverkningsprocessen.
Svavelhalt: Mindre än 0,01% av TS
Malning: Kvarn typ hammarkvarn
Torkning: Maltorkning med hetgaser från biobränsle eldad hetgasgenerator.
Energiinnehåll: Effektivt värmevärde ca: 4,95 kWh/kg.
Leveranssäkerhet: SCA BioNorr ingår i SCA koncernen och har därigenom råvaruförsörjningen säkrad genom leveranser från egna skogar och egna sågverk. Vår årsproduktion i Härnösand är 150 000 ton.
Övrigt: Träpellets passar också bra som, strömedel, komposttillsats, kattströ m.m.